Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

Về hiện tượng chưa hiển thị hết kết quả các vòng thi trên thống kê.

16:19 28/01/2011

Hiện nay, do quá trình bảo trì hệ thống, kết quả thi của một số học sinh chưa được hiển thị hết trên thống kê.

BTC nhận được thắc mắc của một số thành viên về việc các em thi xong, kết quả của một số vòng thi chưa hiển thị trên thống kê.

Nguyên nhân có hiện tượng trên là:
Hiện nay tiểu ban kĩ thuật đang tiến hành bảo dưỡng lại hệ thống. Tại thời điểm  diễn ra việc bảo dưỡng, kết quả thi một số vòng của học sinh chưa được lưu lại trên thống kê.
Để khắc phục, các thành viên chỉ cần đăng nhập lại. Sau khi đăng nhập, kết quả thi của HS sẽ được thống kê đầy đủ với các vòng đã vượt qua.

BTC